منظور از باند اکتیو و پسیو چیست؟ - مجله ایران وی

منظور از باند اکتیو و پسیو چیست؟